Strony

piątek, 11 października 2013

John Butcher - Bell Trove Spools


Northern Spy, NS 032, 2013
John Butcher
- saxophone

A Place To Start; Padded Shadows; Willow Shiver; Perfume Screech; Unspeakable Damage; First Dart; Second Dart; Third Dart; Fourth Dart; Egg

english version below

I like music that comes first from a love of sound
John Butcher 
Brytyjski saksofonista i kompozytor, John Butcher, niejednokrotnie koncertował i nagrywał w szczególnych z punktu widzenia akustyki miejscach, by wymienić choćby jego koncert w japońskiej grocie z nagrania Cavern With Nightlife/Toshimaru Nakamura (Weight Of Wax), 2004.

Odmienne od standardowych, warunki akustyczne w takiej samej mierze mogą sprzyjać, jak i przeszkadzać w organizacji materiału dźwiękowego. Fale dźwiękowe przemieszczają się i interferują, wzajemnie się znosząc i wzmacniając, co powoduje niekiedy zakłócenia dźwięku. Zmianie ulega również dynamika, reakcja poszczególnych części samego instrumentu. Multifonia w takiej przestrzeni rezonansowej wymaga opanowania i zrozumienia szybkości zaniku różnych częstotliwości. Saksofon daje bardzo złożony sygnał, gdy nasz słuch reaguje na dźwięk nieliniowo - słyszymy wyższe składowe harmoniczne "bliżej siebie", niż te niższe, dodatkowo nieharmoniczne dzwonienie metalowego korpusu instrumentu uwypukla element o zmiennym kolorze.

Wieloletnia praktyka pracy Johna Butchera ze sprzężeniem zwrotnym, dogłębna znajomość fizycznych własności dźwięku, perfekcyjna technika i wyobraźnia sprawiają, że nie tylko rozwiązuje te wszystkie problemy, osiagając wymierny efekt na polu akustyki i kompozycji, ale też tworzy w tym zakresie nowe, oryginalne idee.

Mimo, że nagranie prezentuje saksofon solo, to jest wielobarwne i spójne. Muzyk, poprzez kontrolę ciśnienia powietrza i palcowania, zmienia barwę dźwięku i jego widmo. W Willow Shiver saksofon jest jak elektroakustyczny oscylator, by w innym miejscu prezentować śmiało wyprofilowane melodie z rozpylonych cząstek, klasycznie czysty dźwięk, oddech okrężny, slap-tonguing, jak w Egg. Podany w głębokiej, barytonowej barwie, tonalny początek Perfume Screech wibrująco przechodzi w chrapliwe staccato, niczym śpiew Ute Wassermann w ptasi trel, natomiast w Unspeakable Damage saksofon pozostaje w wirze musique concrète.

Pełen zwinności sopran stanowi doskonałą i wymagającą alternatywę dla bogactwa tenoru. Muzyk z kaligraficzną precyzją kreśli nim coraz gęstsze, pojedyncze linie, by dojść do dźwiękowych miriad , niczym w skrzypcowym kaprysie First Dart.

Pomimo maksymalnej ścisłości w regulacji materiału dźwiękowego, John Butcher, co sam niejednokrotnie podkreślał, stara się zachować balans pomiędzy spontanicznością a kontrolą. Może właśnie dlatego jego utwory brzmią niczym prekomponowane improwizacje, z tego też powodu  można odnaleźć w nich pewien koncepcyjny związek z kompozycjami na instrument solo Briana Ferneyhougha.

Jego saksofon, równie kongenialnie wpisuje się tak we wnętrze japońskiej wulkanicznej góry, jak i galerii sztuki w Houston, czy marmurowej sali o wysokim suficie na Brooklynie, w których album Bell Trove Spools został nagrany. To sztuka, która uwzględnia warunki w jakich powstaje, która współistnieje z człowiekiem w jego środowisku, jak geometryczne formy i roślinność w architekturze Franka Lloyda Wrighta. Zaś granica przebiegająca między muzykiem a jego instrumentem, w przypadku Johna Butchera, dawno uległa zatarciu, stanowią bowiem organiczną jedność.


***

British saxophonist and composer, John Butcher, has toured and recorded in a special places in terms of acoustics, just to mention his concert in the Japanese cave documented on Cavern With Nightlife / Toshimaru Nakamura (Weight Of Wax) 2004.

Altered from the standard acoustic conditions just as much may favor might also hinder the organization of a sound material, change the dynamics, responding of the individual parts of the instrument itself. Sound-waves are moving and interfering, enduring and mutually reinforcing causing sound distortion. Multiphonics in the resonant spaces requires control and understanding the decay of the rates of a different frequencies. Saxophone gives a very complex signal and our ears respond to the sound nonlinearly – we hear the higher harmonics "closer" than lower, furthermore non-harmonic ringing of the metal body of the instrument develops element of a variable color.

John Butcher’s long time practice working with feedback, thorough studies on the physical properties of sound, technical perfection and imagination makes him not only solving all of these problems not only reaching tangible effect on the acoustics and composition but also brings new and highly original ideas to that field.

Even though it's a solo saxophone recording, it presents exceptionally multi-colored and consistent. By controling the air pressure and fingerings changes color of sound and its spectrum. In the Willow Shiver saxophone is like an electro-oscillator, in each moment being able to present boldly shaped melodies build from diffused particles, classical clarity, circular breathing, slap-tonguing, as in the Egg. Tonal introduction of a Perfume Screech, played with a profound baritone timbre, vibrantly goes into a rasping staccato Ute Wassermann’s bird’s trill like, in the Unspeakable Damage the saxophone is in the midst of musique concrète.

Full of agility soprano provides an excellent and demanding alternative to richness of tenor, the musician paints with it singular lines more and more densely with a calligraphic precision at the end gets to the myriads of sounds like in a violin capriccio First Dart.

Apart from the maximal accuracy in the organization of the sound material, John Butcher what he oftentimes emphasized is trying to keep the balance between spontaneity and control and maybe that's why his pieces sound like pre-composed improvisations in which we might find a conceptual link to the Brian Ferneyhough’s compositions for a solo instrument.

His saxophone, equally congenially uses and adapts into the interior of a Japanese volcanic mountain, as well as art galleries in Houston, the marble hall with a high ceiling in Brooklyn where Bell Trove Spools album has been recorded. It is an art which considers the conditions in which it has been formed co-exists with a man in his environment, such as geometric forms and flora in the Frank Lloyd Wright’s architecture. And the line drawn between the musician and his instrument in case of John Butcher a long time ago has been blurred in the organic integrity.