Strony

czwartek, 28 czerwca 2012

Tómas R. Einarsson - Strengur

Blánótt, BN010, 2011
Tómas R. Einarsson - double bass
Matthías Hemstock - drums
Kirkjubol; Holaa; Leysingjastadahlid; Thidriksvallavatn; Hrofa; Gilsfjordur; Halldorshus; Selvik; Skagastrond; Krokur; Blonduos; Til Astridar
videos: youtu.be/9H5xv3FmEOM; vimeo.com/23252699
english verion below

Tómas R. Einarsson to urodzony w 1953 roku kontrabasista z Reykjaviku. Studiował klasykę, ale ostatecznie zakochał się w jazzie i muzyce latynoskiej. Nagrał sporo płyt z rytmami salsowymi i koncertował w wielu krajach. Ostatnio stworzył coś innego, prowadzącego w zupełnie odmienne rejony muzycznej wrażliwości, przywołującego osobiste wspomnienia, wzruszającego do granic...

Ta osobliwa płyta ma swoją historię, pełną piękna i smutku. Muzyka porusza jeszcze bardziej, gdy tę historię się pozna. Nie znając jej, słuchając muzyki pierwszy raz, dałam się zatrzymać i odtworzyć jeden z utworów ponownie. Słyszałam dostojny, pełny ton kontrabasu, łagodne, choć rytmiczne i osadzone w jakimś podświadomym pulsie frazy, które płynęły raz pod prąd, raz z prądem powracającej fali. Ledwie dostrzegłam obecność bębniarza, bez którego ostatecznie projekt nie brzmiałby tak samo. Subtelność i harmonia tego nagrania uderzyły mnie jako pierwsze. Niedługo po tym spotkałam się z artystą, kompozytorem muzyki na Strengur, stonowanym i przemiłym człowiekiem.

Islandzkie słowo “strengur” oznacza zwykle strunę w instrumencie. Są więc cztery “strengir” (struny) w kontrabasie. “Strengur” może również oznaczać silny prąd rzeczny, istnieje także “strengur” (więź) między mną i moimi przodkami. Wszystkie te znaczenia “strengir” można znaleźć w projekcie STRENGUR. (Tómas R. Einarsson)
Utwory na płycie przedstawiają historię, w której każdy może odnaleźć siebie. Narodziny, dorastanie, starzenie, śmierć, głos naszych pokoleń, upływający czas. Dystans jaki dzieli nas od przodków często nieodwracalnie spycha ich w niepamięć. Tómas R. Einarsson wraca do przeszłości, odkrywa zdjęcia rodzinne, bierze kamerę i przemierzając ponownie rejony miasteczka Hólmavík z jeziorem Thidhriksvallavatn nieopodal, rejestruje obraz i dźwięk tych miejsc, które w sposób szczególny są mu bliskie. Szmer sączącej się wody; mruczącej z oddali, świszczącej w przypływie wartkiego nurtu, kontemplacyjny spokój rytmicznych fal jeziora, na którym majestatycznie dryfują łabędzie, szum oceanu z oddali - to wszystko jest jak nić łącząca z przeszłością. Z miejsc, na których niegdyś żyli przodkowie Tómasa wypływa teraz tylko woda - źródło tajemnic.

Poza Einarssonem i Hemstockiem to właśnie ona odgrywa rolę trzeciego muzyka. Jej szelest wkomponowany jest między sentymentalną narrację kontrabasu i perkusji. Ich muzyczne partie to jakby spowolnione i pozbawione swej taneczności schematy rytmiczne muzyki latynoskiej. Do każdego utworu odnosi się jedno z czarno-białych zdjęć postaci, a w obrazie DVD dodatkowo nakładają się na nie stojące kadry z poruszającą się wodą. Wymowa wody w tej muzyce jest wyjątkowa.

Nagranie Strengur kompozytor dedykuje pamięci swojej córki Ástríður, a ostatni utwór jest jej pożegnaniem.
But the sound of the lake, the river, the creek and the nearby sea has not changed and the memory of the people blends into this song of eternity.
Tómas R. Einarsson is born in 1953, bassist of Reykjavik. He studied classics, but eventually fell in love with jazz and Latin music. He has many recordings focused on salsa rhythms. Recently created something different, leading to completely different areas of musical sensibility, evoking personal memories, deeply touching...

This peculiar album has its own story, full of beauty and sadness. Music touches you even more when you know the story. Not knowing it, listening to music for the first time, I allowed myself to stop and play one of the songs again. I heard a dignified, full bass tone, gentle, but rhythmic and embedded in a some subconscious pulse phrases that once flowed against the current and then with the undertow. Barely saw the presence of a drummer, without him project ultimately would not sound the same. The subtlety and harmony of this recording reached me first. Shortly after, I met composer of music for Strengur, serene and kind man.
The icelandic word “strengur” usually refers to a string in an instrument. There are four “strengir” (strings) in a double-bass. But “strengur” can also mean a strong current in creeks and rovers and there is a “strengur” between me and my forefathers. All these “strengir” can be ound in te STRENGUR project.
(Tómas R. Einarsson)
Compositions on the album present the stories in which everyone can find himself. Birth, growing up, aging, death, the voice of our generation, elapsed time. The distance that separates us from our ancestors often irreversibly pushes them into the oblivion. Tómas R. Einarsson goes back to the past, he discovers family pictures, takes camera traversing back to the areas of the town Holmavik near Thidhriksvallavatn lake, records a video and audio of those places that are especially close to him. A murmur of a seeping water, purr in the distance, whistling in a fit of rapid stream, contemplative calmness of rhythmic waves on the lake, where swans majestically drift, sound of the ocean from afar - all this is like a thread linking the past. From the places where Tomas ancestors once lived comes out now only water - a source of mystery.

Apart from Einarsson and Hemstock water plays the role of the third musician. Its ripple is integrated with the sentimental bass and drums narration. Their musical sections are like Latin music but slowed and bared of dance flavor of its rhythmic patterns. To every song refers black&white picture of people, and in the DVD those images are overlapped by a fixed view of a moving water. Symbolism of the water in this music is unique.

Works on Strengur composer dedicates to the memory of his daughter Ástríður. The last song is his farewell to her.