Strony

piątek, 14 września 2012

Tom Arthurs, Richard Fairhurst - Postcards From Pushkin

Babel Label, BDV1194, 2012
Tom Arthurs - flügelhorn
Richard Fairhurst - piano
The Flirt; Given Up; Silence; Solo; The Judge; Darkness; Half-Milor
listen online: 

english version below
Tom Arthurs jest brytyjskim muzykiem młodego pokolenia, przedstawicielem nurtu eksperymentalnego z poważnym zapleczem klasycznym, uczestnikiem tegorocznego meetingu Take Five Europe. Gra na trąbce, flügelhornie, komponuje, jest coraz bardziej rozpoznawalny i uznawany na terenie Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi, a także w Niemczech, gdzie obecnie mieszka. Ma za sobą współpracę z jazzmanami wielkiego formatu, takimi jak Kenny Wheeler, Jack DeJohnette, Rudi Mahall, John Surman, Tom Rainey. Jego muzyka wielokrotnie pojawiała się w BBC 3.


Płyta wydana w duecie z pianistą Richardem Fairhurstem „Postcards From Pushkin” niewątpliwie mówi o muzycznej podróży artysty i inspiracji ukazanej w enigmatyczny sposób cytatami rosyjskiego pisarza w załączonej książeczce. „The trumpet solo has no poetry” – muzyk udowadnia przesłanie tych słów dialogiem z pianistą, patosem, a zarazem delikatnością w splataniu linii melodycznych tworzących swoistą pieśń nierozerwalnego duetu. Podążając za tytułami zarysowującymi charakter puszkinowskich impresji, słuchając płyty od początku do końca, można odnieść wrażenie ogromnej przejrzystości i subtelności wyrazu partii obu instrumentów. Utwory napisane przez Arthursa to impresje w granicach słyszalnego dźwięku, ujawniające pewną improwizacyjność, której nie sposób jednak wychwycić ze względu na dużą płynność i przestrzeń.

Muzycy swobodnie poruszają się w obszarze atonalności, czasami dyskretnie przemycając jakieś septymy i blue notes. Zmysłowy dialog obu instrumentów przywodzi czasem skojarzenia z Messiaenem, bądź Debussym – szczególnie, gdy pianista stosuje pochody półtonowe, bądź punktualistyczne motywy na całej przestrzeni ośmiu oktaw. Nic jednak nie wychodzi poza dynamikę mezzo forte i ruchliwość określaną andante.

Ton flügelhornu idealnie wpasowuje się w melancholijny klimat miniatur, a także zdradza klasyczne podejście artysty do instrumentu. Ten czysty ton Arthursa wwierca się pomiędzy sonorystyczne plamy dźwięków jak strumień świadomości na skraju snu i jawy. Rolą fortepianu jest tu nie tylko podkreślenie poetyki i śpiewności instrumentu dętego, ale także nadanie spójności temu iście romantycznemu przedstawieniu. To koncertowe nagranie dokonane we wnętrzach jednego z londyńskich kościołów jest dowodem na nieskazitelność muzyki owego duetu, o czym przekonałam się podczas ich występu w londyńskim klubie „Vortex”.
***
Tom Arthurs is a British musician of the younger generation, a representative of experimental improvised music with major classical experience, and a member of this year's Take Five Europe project. Trumpeter, flügelhornist, and composer, he is increasingly being recognised and acknowledged in the UK, where he comes from, as well as in Germany, where he currently lives. He has collaborated with eminent jazz musicians, such as Kenny Wheeler, Jack DeJohnette, Rudi Mahall, John Surman, Tom Rainey, Thomas Strønen and Ingrid Laubrock. His music has regularly been broadcast on BBC Radio 3.

The album released as a duo with pianist Richard Fairhurst, "Postcards From Pushkin" undoubtedly refers to the musical journey of the artist and his inspiration, which are enigmatically shown in the Russian writer's quotes in the attached booklet. "The trumpet solo has no poetry" - the message of these words has been clarified by the dialogue of the musicians, with some pathos, yet delicately-intertwined melodic lines that form a kind of song of inseparable duo. Following the titles, that picture the character of songs; listening to the album from beginning to end gives the listener a feeling of clarity and subtlety of expression in both instruments' lines.
Songs written by Arthurs are impressions within the limits of the audible sound, revealing a certain possibility of improvising, however, that it is impossible to capture because of the fluidity and space.

Musicians move freely in the ​atonality, sometimes smuggling discreetly a seventh or blue notes. The sensual dialogue of the two instruments resembles sometimes the music of Messiaen and Debussy - especially when the pianist uses halftone progressions or punctualistic motives throughout the instrument's eight octave range. However, nothing exceeds dynamics of mezzo forte and the tempo andante.

The tone of the flügelhorn fits perfectly into melancholy atmosphere of miniatures, and reveals the artist's classic approach to the instrument. The pure tone of Arthurs veers between sonorous sound spots like a stream of consciousness in between being awake and dreaming. The role of the piano is not only to highlight poetry and lyricism of the horn, but also to give coherence to this truly romantic show.
This live recording made in the space of church is an evidence of music impeccability of this duo, as I found out during their performance at London's "Vortex", right where the music was recorded. Thank you guys!