Strony

środa, 5 marca 2014

Niklas Barnö, Joel Grip, Didier Lasserre - Can't Stop Snusing


Ayler Records, aylCD-126, 2011
Niklas Barnö - trumpet
Joel Grip - double bass
Didier Lasserre - drums
Admitting; Believing; Deciding; Surrendering; Awakening

english version below

Na drugim albumie tego wybornego trio sugestywny, ekstatyczny ton, namiętne multifoniczne kadencje trębacza Niklasa Barnö spotykają muskularny, synkopujący z miękkością i wdziękiem kontrabas Joela Gripa, a ten spójną, pełną wyczulenia na harmoniczne niuanse grę perkusisty Didiera Lasserre.

Mimo relatywnie skromnego instrumentarium, album jest bardzo różnorodny, bogaty brzmieniem poszczególnych instrumentalistów i gradacją ich ekspresji. To raz frazy trębacza, przy eksplozywnym akompaniamencie perkusji i kontrabasu, mogą budzić skojarzenia z dźwiękiem wydobywanym przez lwa w czołówce Metro Goldwyn Meyer; to znowu w momentach wyciszenia, świat trio nasycony zostaje lapidarną dronowością.

Muzycy łączą na tej płycie coś, co rzadko udaje się połączyć, mianowicie ziarnistą i nieprzewidywalną surowość i subtelność. Kreślą kształtne polifoniczne wiązki, spalają się w ultraszybkich, niecierpliwych walkingach i grze arco, interwałowych zwrotach i perkusyjnej erupcji, zaś w statycznych wątkach imponują delikatnym barwowym różnicowaniem. Konsekwentnie, mimo - jak się wydaje - wolnej improwizacji, pozwalającej im na intuicyjnie dowolne składanie sekwencji i warstw, utrzymują wewnętrznie napiętą strukturę i narracyjną komunikatywność. Dodatkowym walorem jest witalny „sound”, daleki od sterylnych produkcji studyjnych; zbliża to rejestrację muzyki do dawnych nagrań jazzowych z lat 50-60 ubiegłego wieku a może nawet do nagrań z lat 30-40, które z perspektywy czasu mogą zachwycić ceniących zachowane walory i koloryt naturalnie brzmiących instrumentów w przestrzeni rezonansowej pomieszczenia. Can’t Stop Snusing brzmi przez to nowocześnie, autentycznie i konstrukcyjnie przestronnie. W odniesieniu do prezentacji Didiera Lasserre pogłos ma wręcz walor formotwórczy i konstytuujący jego perkusyjną stylistykę.

Dawno nie słyszałem tak żywiołowo, bystro i niesamowicie plastycznie brzmiącego trębacza, kontrabasu operującego tak potężnym, namiętnym pulsem, perkusisty, który w wyrafinowany, powściągliwy sposób, koncentrując się na pojedynczych uderzeniach i ich delikatnym kolorystycznym balansie, potrafi jednak w perfekcyjnie rozwiązanych kulminacjach „wzbudzić” cały instrument, niczym wulkaniczny Sunny Murray. Na taki znakomity album się czeka, mimo że paradoksalnie tradycyjny swoim instrumentarium i muzyką, to silny analogową witalnością i nadzwyczajnym wykonaniem rzucający wyzwanie współczesności.

***
 
The second album of this exquisite trio features the trumpeter Niklas Barnö whos evocative, ecstatic tone, passionate multiphonics cadences meet  the softness and elegance of syncopation and hefty tone of the double bassist Joel Grip, and the drummer Didier Lasserre coherently supporting and inspiring with an astounding drive and sensitivity to the harmonic nuances.

Apart from the relatively modest instrumentation, the album is very diverse, rich with a tone of individual instrumentalists voices and their gradation of expression. There are moments when trumpeter’s phrases with an explosive accompaniment of drums and double bass, can arouse associations with the sound of a roaring lion at the opening credits of the Metro Goldwyn Meyer, then again in moments of silence the trio intervals are saturated with  laconic dronescapes. 

The musicians combine something that might be extremely hard to blend it successfully, namely granular and unpredictable rawness and subtlety. Delineate shapelier polyphonic beams burn in ultra-fast, impatient walks and arco, intervallic phrases and percussive eruptions, while the static movements impress with a delicate tint differentiation. Consequently, even though - as it seems - that it is free improvised music that allows them to fold intuitively any sequences and layers, it still maintains tight internal structure and narrative communicativeness. An undeniable advantage is their vital sound, far from sterile studio production. Although the music sounds fresh, the delicate rawness of its registration brings it closer to the jazz recordings from the 50-60’s and perhaps even 30-40’s, that approach may impress the listeners who appreciate preserved values ​​and colors of the naturally-sounding instruments in the resonant space of the recording room. That’s why I found Can’t Stop Snusing modern, genuinely spacious and constructively sounding album. Regarding to the Didier Lasserre presentation the reverb is a quite important constitutive form-creating element of his drum style.

For a long time I have not heard such a spontaneously, rapidly and incredibly ductile sounding trumpeter, a double bass player with that powerful, passionate pulse, and the drummer, who is able to perform in a subtle and restrained way focusing on single beats and its tinge and delicate harmonic balances; moreover in a perfectly solve culminations he can "arouse" the entire instrument like a volcanic legendary Sunny Murray. This is a superb album, even though irrespectively from traditional instruments and rooted in the history of music, it's strong analog vitality and remarkable performance challenges the present times.